Letter to the shareholders

Välkommen till extra bolagsstämma i Upgrade Mineral Nordic AB

Vi vill med detta brev välkomna Dig som aktieägare i Upgrade Mineral Nordic AB och kort berätta om vår verksamhetsidé.
Bolaget kallar även till extra bolagsstämma och bjuder in till teckning av aktier i nyemission.

Verksamhetsidé
Som tidigare meddelats beslutades vid extra bolagsstämma den 2 augusti 2018 i gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral
AB (publ) (”Vilhelmina Mineral”) om sakutdelning till aktieägarna av aktierna i det nybildade dotterbolaget Upgrade Mineral
Nordic AB (”Upgrade” och ”Bolaget”). Utdelning genomfördes därefter enligt relationen 1:1, dvs för varje innehavd aktie i
Vilhelmina Mineral erhöll aktieägarna en (1) aktie i Upgrade. Syftet med denna utdelning var att skapa en plattform för
förvärv och utveckling av intressanta projekt inom primärt råvarusektorn. Sedan Upgrade etablerades har olika
affärsmöjligheter inom råvarusektorn utvärderats. Parallellt har Bolaget även kontaktats av entreprenörer och företag inom
andra sektorer som visat intresse för samarbete. Detta har rört exempelvis ägarspridning i samband med kapitalanskaffning
och/eller inför kommande noteringar och olika former av finansieringslösningar, t ex tidigt start- och expansionskapital,
brygglån eller garantier. För att kunna realisera intressanta affärsmöjligheter inom andra områden än råvarusektorn
föreslår Upgrades styrelse att Bolagets verksamhetsbeskrivning breddas till att omfatta investeringar och rådgivning även
inom andra sektorer och att Bolagets namn ändras till Upgrade Invest Nordic AB. Vidare föreslås att Bolagets
aktiekapitalgränser justeras och att Bolaget i steg bygger upp en mindre kapitalbas för att kunna erbjuda små
utvecklingsföretag och entreprenörer olika finansieringslösningar.

Planerade händelser under första kvartalet 2020 – omvänt förvärv av Blocket-liknande bolag
Aktieägare i Upgrade kommer i förhållande till sitt ägande att erhålla aktier i intressanta bolag som via samarbete med
Upgrade genomför ägarspridning. En preliminär första överenskommelse har ingåtts med ett svenskt bolag med en Blocketliknande verksamhet i ett afrikanskt land med stor utvecklingspotential. Bolaget önskar sprida ägandet inför kommande
finansieringsrundor och planerar en marknadsnotering av bolagets aktie i Sverige längre fram. Transaktionen beräknas
genomföras under första kvartalet 2020 genom att ett nybildat dotterbolag till Upgrade (”Upgrade NewCo”) först delas ut
till aktieägarna i Upgrade i samband med en mindre nyemission. Därefter genomför Upgrade NewCo ett omvänt förvärv av
det Blocket-liknande bolaget varefter Upgrades aktieägare innehar 5 % ägande i den sammanlagda verksamheten efter
transaktion. Dessa aktier motsvarar en utdelning av aktier i det Blocket-liknande bolaget som preliminärt värderas till ca
0,04 SEK per innehavd aktie i Upgrade, dvs lika mycket som Upgrade-aktien före transaktionen (denna beräkning är baserad
på ca 31 miljoner aktier i Upgrade efter det att den föreslagna emissionen nedan genomförts och fulltecknats). Affären är
dels villkorad av att bolagsstämman i Upgrade fattar beslut om ändrad verksamhetsinriktning, dels av att tillräckligt många
aktieägare i det Blocket-liknande bolaget accepterar erbjudandet vid det omvända förvärvet. Mer information kring
transaktionen kommer att meddelas längre fram.

Deltagande i nyemission
Villkorat av den extra bolagsstämmans beslut, genomför Bolaget nu en mindre nyemission. Syftet med denna emission är
att förbereda för en omregistrering till publikt bolag samt att kunna genomföra utdelningar till aktieägarna liknande den
ovan beskrivna med det Blocket-liknande bolaget. Emissionen omfattar ca 15,5 miljoner nya aktier och beräknas tillföra
Bolaget ca 600 TSEK. Villkor och anvisningar för anmälan av intresse att delta finns i bifogad anmälningssedel.

Kallelse till extra bolagstämma
Vi kallar Dig som aktieägare via detta brev till extra bolagsstämma den 4 december 2019 kl. 16.00 till Bolagets lokaler på
Brahegatan 29 i Stockholm. För detaljer kring anmälan och agenda för stämman se bilagd kallelse.

Stockholm den 12 november, 2019
Styrelsen Upgrade Mineral Nordic AB