Kommuniké från årsstämma i Upgrade Invest Nordic AB (publ), org nr 559165-0642 27:e april 2023

Upgrade Invest Nordic AB (publ) höll idag årsstämma i bolagets lokaler i Stockholm, varvid följande beslut fattades:

  • Beslutades om att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen samt disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen. Det beslutades även att ge styrelsemedlemmar och verkställande direktör ansvarsfrihet för det gångna året.
  • Beslutades om omval av styrelse och revisor samt att styrelsearvode och revisorsarvode lämnas oförändrat. Inget arvode utgår till styrelsen och revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.
  • Beslutades om bemyndigande för emission av aktier och/eller konvertibler enligt kallelsen.

Protokoll från årsstämman bifogas i sin helhet samt kommer att publiceras på www.upgradeinvest.se.

För mer information om Upgrade Invest Nordic AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@upgradeinvest.se

Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod.