BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING

Upgrade Invest Nordic AB är ett svenskt bolag grundat i Sverige.
Bolagsstyrningen i Upgrade Invest Nordic AB utgår därmed ifrån svensk lagstiftning.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Bolagets bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, Spotlights regelverk samt interna regler och föreskrifter. Styrelsens arbetsordning föreskriver att styrelsen i sin helhet utgör revisions- och ersättningsutskott.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Upgrade Invest Nordic AB omfattas inte formellt av Koden och bolagets styrelse har för närvarande valt att inte tillämpa Koden. Vi strävar dock efter att följa Koden i de avseende som är relevant för bolaget med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieägarnas inflytande i bolaget på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma beslutar aktieägarna i centrala frågor, såsom exempelvis ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av bolagets vinst, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till desamma samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Intressekonflikter
En potentiell intressekonflikt som skulle kunna uppstå utgörs av att Bolagets VD även sitter i Bolagets styrelse. Utöver detta finns det vid memorandumets upprättande, såvitt styrelsen känner till, inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget.

 

BOLAGSORDNING

 

 • 1.  Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Upgrade Invest Nordic AB (publ).

 • 2.  Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

 • 3.  Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 • 4.  Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 • 5.  Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 stycken och högst 6 000 000 000 stycken.

 • 6.  Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med högst 3 suppleanter.

 • 7.  Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor med lägst 0 och högst 1 revisorsuppleant med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

 • 8.  Kallelse

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

 • 9.  Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om:

a.fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning.

 1. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 2. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
 3.   Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 • 10. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.

 • 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

 • 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

___________________

 

Antagen vid årsstämma den 22 juni 2022.