Delårsrapport bokslutskommuniké 2023

 

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.upgradeinvest.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar
Sammantaget har 2023 varit ett svårläst börsår och speciellt skakigt för mindre bolag. I synnerhet har den onoterade kapitalmarknaden varit osäker och i våra dialoger har det visat sig svårt att komma överens om rätt bolagsvärdering.

Vi är inte nöjda med hur 2023 blivit för Upgrades del och hade hoppats att åtminstone kunna presentera en attraktiv affär för er aktieägare. I den här marknaden behöver vi dock vara ännu mer kräsna och se till att de bolaget vi väljer att investera i samt hjälpa till en notering verkligen kan få tillräcklig uppmärksamhet på börsen.

Det är just ”strukturaffärer” som vi tror kommer skapa störst aktieägarvärde. Vårt fokus och absoluta prioritet, både under och efter kvartalet, är de insatser som krävs för att kunna leda fram till en sådan affär. Vi har idag flera dialoger med intressanta tillväxtbolag och vi hoppas att kunna presentera en bra affär för er ägare inom kort.

Marcus Bonsib,

VD Upgrade Invest Nordic AB

Substansvärdet per 31 december 2023
Substansvärdet uppgick per sista december 2023 till cirka 8,26 MSEK. Bolaget har en portfölj av tre innehav i onoterade bolag värderat till cirka 4,41 MSEK. Kassan uppgick till cirka 3,8 MSEK. Bolaget har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Climacheck AB, (utgör cirka 36,68 % av substansvärdet), Lynes AB (11,86 %) och Nuuka Solutions OY (utgör cirka 4,84 % av substansvärdet). Substansvärdet per aktie uppgår till 4,05 SEK. Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända emissionskurs. I bedömning av aktuellt värde beaktas även storlek på nyemissionen.

Koncernens finansiella översikt för perioden oktober-december 2023

  • Totala intäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK)
  • Rörelseresultat uppgick till -258 TSEK (-246 TSEK)
  • Periodens resultat uppgick till -135 TSEK (-934 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,46 SEK)
  • Substansvärdet uppgick till 8,26 MSEK.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 4,05 SEK.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Väsentliga händelser under perioden

  • Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

Ekonomisk Utveckling i sammandrag
 okt-decokt-decjan-decjan-dec
TSEK2023202220232022
Nettoomsättning0,00,01,00,0
rörelseresultat-258-246-1 036-641

För mer information om Upgrade Invest Nordic AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@upgradeinvest.se

Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod.

Pressmeddelande: delårsrapport jan-sep 2023