Delårsrapport jan-mar 2023

VD-kommentar
Upgrade Invest Nordic ABs aktie är nu äntligen listad på Spotlight Stock Market. Det är glädjande för oss i ledning och styrelse men också för våra aktieägare.

Vår ambition är att använda listningen som en plattform för att kunna skapa aktieägarvärde. Vi i styrelse och ledning har en lång och gedigen erfarenhet av investeringar i onoterade och noterade tillväxtföretag och en historia av värdeskapande affärer.

Vi vill erbjuda onoterade bolag som har en vilja att notera sig en alternativ väg till notering på en MTF. Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget via Upgrades dotterbolag noteras på Spotlight Stock Market.

Vi ser fram emot att ta tillvara på möjligheter som uppstår under året.

Marcus Bonsib
VD Upgrade Invest Nordic AB

Substansvärdet per 31 mars 2023

Substansvärdet uppgick per sista mars 2023 till cirka 9,3 MSEK. Bolaget har en portfölj av tre innehav i onoterade bolag värderat till cirka 4,4 MSEK.  Kassan uppgick till cirka 4,4 MSEK. Bolaget har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Climacheck AB, (utgör cirka 32,6 % av substansvärdet), Lynes AB (10,6 %) och Nuuka Solutions OY (utgör cirka 4,3 % av substansvärdet). Substansvärdet per aktie uppgår till 4,55 SEK. Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända transaktionskurs. I bedömning av aktuellt värde beaktas även storlek på transaktionen.

Koncernens finansiella översikt för perioden jan-mars 2023

  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2023 till 4,4 MSEK (51,8 TSEK).
  • Rörelsens kostnader uppgick till -255,6 TSEK (-9,2 TSEK).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -255,6 TSEK (-9,2 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,003).
  • Substansvärdet uppgick till 9,3 MSEK.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 4,55 SEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market den 17 februari 2023.
  • Påbörjade bildandet av det nya dotterbolaget Upgrade Invest Nordic 3 AB för att möjliggöra strukturaffärer.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

  jan-marsJan-mars
TSEK 20232022
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-255,6-9,2

För mer information om Upgrade Invest Nordic AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@upgradeinvest.se

Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod.